Danh sách bài viết

Nhấn vào ô tìm kiếm nếu bạn chưa thấy bài viết cần đọc

Độ PH là gì? Chỉ số PH trong cơ thể người bao nhiêu là tốt?

Độ PH là gì? Mỗi môi trường có một nồng độ pH nhất định, trong cơ thể người cũng vậy, pH là chỉ số đo hoạt động của các ion

Công nghệ hoạt hóa kiềm từ thảo dược

Định nghĩa Kiềm, pH của dung dịch Mỗi môi trường có một nồng độ pH nhất định, pH là chỉ số đo hoạt động của các ion hiđrô (H+) trong

Độ pH trong cơ thể người

Nồng độ pH trong cơ thể người nằm trong khoảng 7.3 đến 7.4. Từ lúc vừa mới sinh, cơ thể người đã mang tính kiềm. Độ pH 7.3-7.4 là nồng